Sportive

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

MAĞAZA MÜŞTERİSİ

AYDINLATMA METNİ

Biz, Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi olarak (“Sportive”, “Şirket”), hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak

işleyeceğimizi bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi olarak: Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no), cinsiyet ; İletişim Verisi olarak Adres, telefon, e-posta adresi ; Finansal Veri olarak: Fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, sadakat kart ile yapılan harcamalar ; Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak:(Rızanız olması halinde) Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan kan grubu ve din bilgisi ; Görsel ve İşitsel Veri olarak: Mağazalarımızda bulunan kameraların kayıtları, nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan fotoğraf, Call Center birimimiz ile iletişim kurmanız halinde görüşmenize ait ses kaydıdır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, merkez ve mağazalara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Sizinle kuracağımız satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;          

 • Ürünlerin sizlere zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması
 • Sadakat kart başvurusu yapmanız halinde bu sürecin yürütülmesi ve adınıza kart çıkartılması
 • Sadakat kart sahibi olduğunuz takdirde sahip olacağınız haklarınızın ve avantajlarınızın kullandırılması

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

 • Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Rızanız olması halinde, alışveriş tercih ve geçmişlerinizi değerlendirilerek sizlere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Sizlere sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi
 • Sadakat kart çerçevesinde paylaşılan Müşteri verilerinin CRM uygulamasına kaydedilerek verilerin muhafazasını sağlamak, bu doğrultuda Müşterilere uygun fırsat ve kampanyalar hazırlamak ve Müşteri memnuniyetini sağlamak

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Mağazalarda güvenliği sağlamak
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Mağazalarımız ve şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;

 • Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanması

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

 • Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS ve elektronik ileti gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Tahsilata ilişkin işlemlerin ve sürecin gerçekleşmesi amacıyla entegre tahsilat uygulamasının sunucularına aktarılmaktadır.
 • Sizinle olan satıcı-müşteri ilişki çerçevesinde talep ettiğiniz ürünü gönderebilmek için kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.
 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve yaşadığınız il/ilçe bilgileri ve sadakat kartınız ile yapılan harcamalar sadakat kartınızın oluşturulması ve yönetimi amacıyla veri tabanı Amerika’da yer alan CRM uygulamasına girilmek suretiyle yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Ofis uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılabilmektedir.  

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sportive”)

Mersis No: 0849029692100022

İletişim linki: https://kurumsal.sportive.com.tr/iletisim

Adres: Sportive Genel Müdürlük
Suadiye Mah. Ayşe Çavuş Cad.
No:3 Kadıköy İstanbul

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

MAĞAZA MÜŞTERİSİ

AÇIK RIZA METNİ

 

Biz, Sportive Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı durumlara ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık. 

Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlere dair bilgilendirilmeniz içindir. Aşağıda vereceğiniz açık rıza ise sadece aşağıda yer alan ve açık rızanızı gerektiren faaliyetlerle ilgili olup Aydınlatma Metni’nin tamamını kapsamaz.

Bu metin, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kvkk”) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Mağaza Müşterisi Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple, Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

Açık Rıza Onayınız:

Mağazada bana sunulan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Aralarında adım, soyadım, cep telefonu numaram, elektronik posta adresim, cinsiyetim, doğum tarihim ve yaşadığım il, ilçe bilgilerinin yer aldığı bir kısım kişisel verimi Sportive mağazalarının sahibi Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş’ye (“Sportive”), sadakat kartı çıkarılması için kendi rızam ile vermiş bulunmaktayım.

Bu bilgilerimin, 6563 s. Elektronik Ticareti Düzenleme Kanunu ve 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Sportive tarafından işlenmesine, Sportive ve [iş/çözüm] ortaklarının tarafıma yapacağı her türlü bilgilendirme ve ticari içerikli indirim, kampanya, reklam, promosyon, mağaza kartı, çeşitli kampanyalar ile ilgili her türlü ticari elektronik iletiyi göndermesine ve bu bilgilerin Sportive ve hizmet sağlayıcılarıyla iş ortakları tarafından işlenmesine, bu çerçevede özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerimin veri tabanları yurtiçinde ve/veya yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan şirketlere ve Microsoft Office Uygulaması, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılmasına, bu çerçevede kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına rıza veriyorum. 

ONAYLIYORUM
SPORTIVE.COM.TR